¤W¤è¥D¿ï³æ°Ï

»O¥_¥«¥ß¦è¶é°ê¤pXiYuan Elementary School

:::    «Øij¦w¸Ë¨Ï¥ÎChrome©ÎFirefoxÂsÄý¾¹¥HÀò±o¸û¨ÎÂsÄý®ÄªG

·N¨£¤ÏÀ³pleasure-greedy
9783104189(207) 389-5087»{ÃѦè¶é402-771-8803®v¥Íºô­¶½u¤WªA°ÈªÀ¹Î¬¡°ÊÁpµ¸§Ú­ÌBoulder period
¡@

¡@
®Õ¶é¼v­µ
»O¥_¥«¦è¶é°ê¤p¬¡°Ê¼v¤ù
¡@
­^»y¨C¤é¤@¥y
*
Come (on) in.

*
¶i¨Ó
¡@
ÂsÄý²Î­p
*
¤µ¤é¤H¼Æ¡G160
*
¬Q¤é¤H¼Æ¡G279
*
²Ö­p¤H¼Æ¡G2181236
¡@
¯¸¤º·j´M

Powered By Google
¡@
¬¡°Ê¬Ûï
§ó¦h¦è¶é°ê¤p¬¡°Ê¬Ûï

³B«Ç¤½§i                                                        
* ¡u·R¡A§Úªº¤º¦V¤p«Ä¢w¾A©Ê±Ð¾i«Å¾É¬¡°Ê¡v ª÷¥y¶Ò¶°
* ¨àµ£Åv§Q¤½¬ù(CRC)±Ð¾Ç«Å¾É¬ã¨s±Ð®×
* 2018«È®a«C¦~¤u§@Àç
* ¡u¥Í¬¡§Þ¯à ¤j¶iÀ» -°·±dÅé¦ì ¥DÃD ¡v ºô¸ô ¦³...
* 2018²Ä¤Q¤T©¡»O¥_¼Æ¦ìÃÀ³N¸`
§ó¦h¸ê°T

®aªø¬ÝªO                                                        
* Âા¬y·P°T®§
* °ê®a¹Ï®ÑÀ]¿ì²z¡u¥Í©Rªº¼y¨å¡Ð¾¥¦è­ô¤`ÆF¸`¯S®i¡v¡A¹ª...
* ¥xÆW¤j¾Ç´H°²À綤
* STEAMÂù»y¥DÃDÀ綤
* °ê¥_±Ð¤j¶i­×±À¼s³B±À¼s±Ð¨|¤¤¤ß¿ì²z¡u2019¥V¥OÀç¡v
§ó¦h¸ê°T

ºaÅAº]                                                        
* ¶P!¤»¦~¥|¯Z®}¯EªF¦P¾Ç°Ñ¥[107 ¦~»O¥_¥«¤¤¥¿¬×¥Ð...
* ¶P!¤»¦~¥|¯Z®}¯EªF¦P¾Ç°Ñ¥[107¦~»O¥_¥«¬î©u¥þ°ê¥Ð...
* ¶P!¥»®Õ¬X¹D¶¤°Ñ¥[107¦~»O¥_¥«¤¤¥¿¬×¬X¹DÀA¼ÐÁɺa...
* ¶P!¤@¦~¤G¯Z¼B©É¨°¦P¾Ç°Ñ¥[107¦~»O¥_¥«¤¤¥¿¬×´åªa...
* ¶P!!107¦~«×°ê»y¤å¾ÇÃÀÄvÁɦ¨ÁZÀu²§¾Ç¥Í
§ó¦h¸ê°T

¬ã²ß¸ê°T                                                        
* ¨ô¶VÃÀ³N±Ð¨|­pµe-ÃÀ³N«GÂI¾Ç®Õº[¬ì§ÞÃÀ³N¿Ä¤J®Õ¶é
* µøıÃÀ³N±Ð¾Ç¹ê½î¬ã¨s¤§±Ð®v±M·~¦¨ªø¬ã²ß
* ´CÅé¯À¾i¿Ä¤J»â°ì±Ð¾Ç¬ã²ß
* 107¦~«×®Õ¶é²Ä¤@½u±M·~¤H­û¨à¤Ö¤ß²z°·±d ª¾¯à°ö°V...
* 2018¨â©¤«°¥«±Ð¨|½×¾Â
§ó¦h¸ê°T

¦æ¨Æ¾ä

±Ð¨|111»{ÃÒ(¶}·sµøµ¡)

¥»®ÕºaÀò107¦~«×»O¥_¥«Àu½è¾Ç®Õ¡u¦æ¬FºÞ²zÀu½è¼ú¡v¤Î¡u¾Ç¥Í¾Ç²ßÀu½è¼ú¡v¹{¼ú¼v¤ù(¶}·sµøµ¡)
¥»®ÕºaÀò107¦~«×»O¥_¥«Àu½è¾Ç®Õ¡u¦æ¬FºÞ²zÀu½è¼ú¡v¤Î¡u¾Ç¥Í¾Ç²ßÀu½è¼ú¡vÂù¼ú¶µ®íºa

¡@
®Õ¤º¥DÃDºô¯¸
¡@

³sµ²¬ÝªO
¡@
¦^­¶­±¤W¤è 
¡@
¤U¤è­¶§Àºô­¶
¹q¸Ü(Tel)¡G(02)2303-0257  ¶Ç¯u(Fax)¡G(02)2305-7653      ®Õ¶éÅQ­â¥Ó¶D«H½c¡Gchenjohn217@gmail.com
¤À¾÷(ext)¡G®Õªø«Ç666¡B±Ð°È³B123¡B¾Ç°È³B124¡B»²¾É«Ç225¡BÁ`°È³B125
¦a§}(Address)¡G10863»O¥_¥«¸UµØ°ÏªF¶éµó73«Ñ65¸¹
 (No.65, Lane 73, DongYuan St., WanHua District, Taipei, Taiwan)
³q¹L²Ä¤TÀu¥ýµ¥¯ÅµL»Ùêºô­¶ÀË´ú Copyright© 2007 »O¥_¥«¦è¶é°ê¤pª©Åv©Ò¦³ -All rights reserved
µÛ§@ÅvÁn©ú    (336) 506-2233    480-514-3779
ºô­¶ºûÅ@¡G¸ê°T²Õ